Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad is een overleg en gespreksorgaan, op elke school wettelijk verplicht, waarin ouders en personeel evenredig vertegenwoordigd zijn.

Op onze school hebben hierin 2 leerkrachten en 2 ouders zitting.

De M.R. heeft een adviserende en controlerende taak en in sommige gevallen instemmingsrecht bij voorgenomen besluiten, dit heeft vooral betrekking op onze eigen school.

Een deel van de school overstijgende taken van de M.R. is overgedragen aan de GMR, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van alle scholen in Ferwerderadiel.


Voorzitter:
Mw. B. Braaksma-Dijkstra personeelsgeleding

Secretaris:
Mw. B. Anema, oudergeleding

Leden:
Mw. S. Zijlstra. personeelsgeleding
(tevens lid GMR)

Mw. G. Sijens, oudergeleding