Toetsing & borging

Leerstof (on)afhankelijke toetsen
In de onderbouw bestaat het volgen van de ontwikkeling van de kinderen uit observaties tijdens spel- en kringactiviteiten. Deze observaties worden geregistreerd in de desbetreffende bloklijsten.

Deze observaties worden gebruikt om een zo'n duidelijk en objectief mogelijk beeld van het jonge kind en de groep te krijgen. 

Vanaf groep 3 komen de kinderen gericht met de basisvaardigheden lezen, schrijven, rekenen en taal in aanraking.

De vorderingen op het gebied van taal, spelling, (begrijpend) lezen en rekenen worden getoetst met leerstof gebonden toetsen en niet-leerstof gebonden toetsen. Leerstof gebonden toetsen hebben een directe relatie met de behandelde leerstof en de gebruikte methode. Niet-leerstof gebonden toetsen staan los van een methode.

We gebruiken in de loop van het schooljaar de volgende toetsen voor ons leerlingvolgsysteem in de groepen 3 t/m 8:

  • Drie-minuten-toetsen (DMT) 2018                 
  •  AVI-toetsen (2018)
  • Toetsen Rekenen/Wiskunde 3.0
  • Toetsen Begrijpend Lezen 3.0
  • Toetsen Spelling 3.0
  • Kanjeradviessysteem (KanVAS)
  • Begrijpend luisteren in groep 3
  • Bareka Profieltoets rekenen


Deze toetsen vormen ons leerlingvolgsysteem. In de loop van het schooljaar worden deze toetsen door de kinderen gemaakt volgens een toetskalender.

Voor taal, spelling, rekenen, (begrijpend) lezen en evenals voor de andere vak-vormingsgebieden wordt regelmatig getoetst met methode gebonden toetsen. De gegevens van de toetsing van het dagelijkse werk worden samen met de gegevens van het leerlingvolgsysteem gebruikt voor de leerlingenbespreking.

Eindtoets groep 8
Groep 8 doet mee aan de landelijke eindtoets. Deze eindtoets vindt jaarlijks plaats in april. Hiervoor gebruiken we de IEP-toets.