Vereniging

KERNWAARDEN

Het bestuur heeft het afgelopen schooljaar een nieuwe strategische koers vastgesteld met de naam “Zijn wie je bent” 
Onze scholen zijn open, Christelijke scholen waarbij als inspiratiebron de Bijbel centraal staat; de boodschap van God en van Jezus, die ons voorleefde.

Elk kind en ieder mens is gemaakt naar Gods beeld en daarom willen wij recht doen aan de uniciteit van elk kind door ons in het pedagogisch handelen te laten leiden door de mogelijkheden van ieder kind afzonderlijk. Elk kind, ieder mens telt en is van waarde. Elk kind mag zijn zoals het is, wij vinden het belangrijk dat elk kind leert dat ieder mens gelijkwaardig is. Wij willen kinderen leren respect te hebben voor elkaar en voor de verschillen in opvattingen en culturen. Niemand leeft voor zichzelf, daarom zal het samenwerken met anderen worden aangemoedigd en bevorderd.

Het onderwijs is gericht op het zo goed mogelijk ontwikkelen van de kwaliteiten van de kinderen, ieder op zijn of haar niveau. Het onderwijs zal naar inhoud en vormgeving gericht zijn op het optimaal benutten en het ontwikkelen van deze talenten.

Dit betekent dat er in de eerste plaats aandacht is voor de resultaten op de meetbare, cognitieve vakgebieden als rekenen, lezen en taal, maar ook voor minder meetbare zoals de sociaal-emotionele ontwikkeling en de creatieve talenten van elk kind.

De scholen bieden de leerlingen een leeromgeving, waarin ze leren keuzes te maken, zodat ze leren zelfstandig en volwaardig te kunnen deelnemen aan de samenleving.

De toegevoegde waarde van ons onderwijs ligt in onze identiteit, waar waarden als vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect voor ons richtinggevend zijn en onze toetsstenen vormen, in alle contacten die er zijn, op elk moment van de dag. Gelijkwaardigheid, eerlijkheid, rechtvaardigheid, trouw en liefde staan cen­traal in de omgang met elkaar en moeten leiden tot een leefklimaat waarin men zich veilig en geborgen voelt, zodat elk kind kan groeien in zijn of haar ontwikkeling.

Samenvattend kan worden gesteld dat PCBO Ferwerderadiel het als haar opdracht ziet om naast de cognitieve ontwikkeling van kinderen, hen ook te helpen ontdekken hoe ze als mens in de samenleving staan, in relatie tot God, zichzelf en de ander.

 

Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in de gemeente Ferwerderadiel

Binnen de vereniging vallen de volgende scholen:

Aasterage

Marrum

It Fundamint

Hallum

De Ikker

Blije

Op Streek

Ferwert

De Welle

Birdaard

 

DIRECTIETEAM

Elke school heeft een (meerscholen) directeur die zich gezamenlijk als directieteam inzetten voor het belang van de vereniging en de eigen school. De voorzitter  van het directieteam is  de directeur-bestuurder. Hij geeft leiding vanuit het bestuurskantoor dat een plek heeft gekregen in Op Streek te Ferwert en wordt ondersteund door een staffunctionaris.

 

BESTUUR VAN DE VERENIGING

Het bestuur van de vereniging bestaat uit directeur-bestuurder Ben Mooibroek.Tevens is er een Commissie Intern Toezicht, bestaande uit Sandra Soepboer, Martinus Bron, Janneke Hellema en Meilana Fortuin.

 

Bezoek de website van de vereniging PCBO Ferwerderadiel
http://pcbo-ferwerderadiel.nl/