Zorg

Zorg op CBS de Ikker

  • Intern begeleider (IB-er)

De intern begeleider, Sylvia Tolboom, coördineert de leerlingenzorg op CBS de Ikker: ze bewaakt het leerlingvolgsysteem en ondersteunt /begeleidt de groepsleerkrachten bij alle zaken die betrekking hebben op de leerlingenzorg.

Alle leerlingen worden twee keer per leerjaar door de groepsleerkracht en de IB-er besproken. Indien nodig worden nog aparte leerlingbesprekingen gevoerd. Hierin worden afspraken gemaakt rondom diagnostiek, leerlingkaarten, plannen, extra begeleiding en hulp vanuit externe instanties.

De leerlingen op school worden in kaart gebracht en gevolgd m.b.v. toets- en observatiegegevens waarna er leerlingkaarten worden opgesteld.


De gesprekken die te maken hebben met de zorg worden zoveel mogelijk na schooltijd gepland en vinden op school plaats.

Als school kunnen we de zorg ook met externe hulpverleners bespreken. Hierbij kunt u denken aan:

  • Collegiale Consultaties (CC)

Dit betekent dat iemand vanuit het speciaal (basis) onderwijs de groepsleerkracht komt adviseren.

  • Ambulante Begeleiding (AB)

Deze zorgen voor ondersteuning van de groepsleerkracht vanuit een specifieke expertise. Hierbij kunt u denken aan motoriek, spraak- taalontwikkeling of gedrag.

  • School Maatschappelijk Werk (SMW)

Dit is een aanspreekpunt voor zowel school als ouders wanneer er bepaalde zaken in de thuissituatie spelen die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van het kind. Hierbij kunt u denken aan (ingrijpende) gebeurtenissen, pesterijen, echtscheidingen, verlies of om een andere reden niet lekker in hun vel zitten.

In principe is Minke Hiemstra-Jorna de schoolmaatschappelijk werkster van CBS De Ikker.  Zij werkt vanuit het Gebiedsteam van de DDFK-gemeenten. Wilt u uw kind aanmelden voor schoolmaatschappelijk werk of informatie inwinnen bij de schoolmaatschappelijk werkers?
Dit kan via de IB-er van de school. De IB-er verstuurt een aanmeldformulier, of u kunt zelf contact opnemen met het gebiedsteam.

Wij nemen dan contact met u op om samen met u en/of uw kind uw hulpvraag en/of de vraag van uw kind te bespreken. En wanneer het nodig is, starten wij een hulptraject.

Meer informatie over het Gebiedsteam DDFK vindt u op http://www.noordoosthelpt.nl
 

Het schoolteam jeugdgezondheidszorg op CBS De Ikker is als volgt:

 

Schoolarts Jantsje Heeringa j.heeringa@ggdfryslan.nl
Schoolverpleegkundige Marianne Kokshoorn - van Enck m.kokshoorn@ggdfryslan.nl
088 - 2299855
Doktersassistente Riemie Kooistra

r.kooistra@ggdfryslan.nl

088 - 2299367

 

De leerkracht kan advies vragen, maar ouders ook. Een vraag kan gaan over de lichamelijke ontwikkeling, de sociale ontwikkeling, emotionele problemen, gedrag; kortom alles waar een kind (jongere) of gezin mee te maken kan krijgen thuis, op school of in de vrije tijd. De gezamenlijke inzet is altijd dat alle kinderen zich goed ontwikkelen en dat bij zorgen, samen met ouders, tot een goede aanpak zullen komen.

Contact

De groepsleerkracht van uw zoon/dochter is in eerste instantie uw aanspreekpunt als u vragen heeft over de ontwikkeling van uw kind. 

Indien gewenst kan er een gezamenlijk gesprek met de IB-er gepland worden. Voor vragen of informatie over de leerlingenzorg kunt u ook rechtstreeks bij Sylvia terecht.

Bijgevoegd vindt u het schoolondersteuningsprofiel.