MR

In de Medezeggenschapsraad (MR) van onze school praten en beslissen ouders en leerkrachten samen over schoolzaken.

De MR bestaat uit vier leden: twee ouderleden en twee personeelsleden. Dit getal is gebaseerd op het aantal leerlingen dat op onze school aanwezig is. De personeelsgeleding wordt door het personeel gekozen, terwijl de oudergeleding door de ouders gekozen wordt.  

Huidige leden van de MR

Ouderleden Teake Fennema
Ingrid Bouma
Personeelsleden Bouwina Braaksma
Sija Vellema

 

De MR heeft een adviserende en controlerende taak en in sommige gevallen instemmingsrecht bij voorgenomen besluiten, dit heeft vooral betreking op onze eigen school. Over sommige zaken wordt de instemming van de MR gevraagd, terwijl over andere zaken een advies van de MR wordt verlangd.  De MR houdt jaarlijks ± zes vergaderingen. Tijdens deze vergaderingen komen allerlei school- of beleidszaken aan bod. Een deel van de school overstijgende taken van de MR is overgedragen aan de GMR, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van alle scholen in Ferwerderadiel.

 

Als u vragen aan de MR heeft, dan kunt u contact met hen opnemen via de oudergeleding. Wij willen u echter verzoeken om vragen m.b.t. uw kind(eren) te richten aan de leerkracht van uw kind of aan de directie van de school. Dit om onnodige omwegen te voorkomen.